DELÅRSRAPPORT Q1 2023/2024

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

3 månader Rullande 12 månader
MSEK 30 jun 2023 30 jun 2022 30 jun 2023 31 mar 2023
Nettoomsättning 24 20 87 83
Administrationskostnader -36 -28 -124 -116
Rörelseresultat -12 -8 -37 -33
Ränteintäkter, räntekostnader och liknande resultatposter -26 -30 713 709
Resultat efter finansiella poster -38 -38 676 676
Bokslutsdispositioner - - 338 338
Resultat före skatt -38 -38 1 014 1 014
Skatt 7 8 -56 -55
Periodens resultat -31 -30 958 959
Periodens totalresultat -31 -30 958 959

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK 30 jun 2023 30 jun 2022 31 mar 2023
Immateriella anläggningstillgångar 1 1 1
Materiella anläggningstillgångar 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 6 201 5 362 5 503
Summa anläggningstillgångar 6 202 5 363 5 504
Kortfristiga fordringar 1 363 1 027 1 698
Kassa och bank 0 - -
Summa omsättningstillgångar 1 363 1 027 1 698
Summa tillgångar 7 565 6 390 7 202
Bundet eget kapital 69 69 69
Fritt eget kapital 1 069 653 1 100
Summa eget kapital 1 138 722 1 169
Obeskattade reserver 391 302 391
Avsättningar 14 13 14
Långfristiga skulder 3 226 2 718 3 410
Kortfristiga skulder 2 796 2 635 2 218
Summa eget kapital och skulder 7 565 6 390 7 202

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.