DELÅRSRAPPORT Q1 2023/2024

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

3 månader Rullande 12 månader
MSEK 30 jun 2023 30 jun 2022 30 jun 2023 31 mar 2023
Nettoomsättning 5 089 4 376 19 427 18 714
Kostnad för sålda varor -3 518 -3 076 -13 533 -13 091
Bruttoresultat 1 571 1 300 5 894 5 623
Försäljningskostnader -713 -613 -2 693 -2 593
Administrationskostnader -249 -215 -956 -922
Övriga rörelseintäkter och -kostnader -14 10 35 59
Rörelseresultat 595 482 2 280 2 167
- i % av nettoomsättning 11,7 11,0 11,7 11,6
Finansiella intäkter och kostnader -86 -44 -204 -162
Resultat efter finansiella poster 509 438 2 076 2 005
- i % av nettoomsättning 10,0 10,0 10,7 10,7
Skatt -117 -94 -474 -451
Periodens resultat 392 344 1 602 1 554
Periodens resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 378 329 1 544 1 495
Innehav utan bestämmande inflytande 14 15 58 59
Resultat efter skatt per aktie före utspädning, SEK 1,40 1,20 5,75 5,55
Resultat efter skatt per aktie efter utspädning, SEK 1,40 1,20 5,75 5,55
Genomsnittligt antal aktier efter återköp, ’000 269 565 269 551 269 560 269 557
Antal aktier efter återköp vid periodens utgång, ’000 269 566 269 626 269 566 269 565

KONCERNENS TOTALRESULTAT I SAMMANDRAG

3 månader Rullande 12 månader
MSEK 30 jun 2023 30 jun 2022 30 jun 2023 31 mar 2023
Periodens resultat 392 344 1 602 1 554
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen
Kassaflödessäkringar 4 1 4 1
Periodens omräkningsdifferenser 363 146 529 312
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen
Aktuariella effekter av nettopensionsförpliktelsen - 55 27 82
Övrigt totalresultat 367 202 560 395
Periodens totalresultat 759 546 2 162 1 949
Periodens totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 734 528 2 088 1 882
Innehav utan bestämmande inflytande 25 18 74 67

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK 30 jun 2023 30 jun 2022 31 mar 2023
Goodwill 4 365 3 719 3 935
Övriga immateriella anläggningstillgångar 2 672 2 386 2 377
Materiella anläggningstillgångar 1 280 1 112 1 179
Övriga anläggningstillgångar 80 69 80
Summa anläggningstillgångar 8 397 7 286 7 571
Varulager 3 457 3 039 3 326
Kortfristiga fordringar 3 830 3 369 3 768
Likvida medel 879 540 606
Summa omsättningstillgångar 8 166 6 948 7 700
Summa tillgångar 16 563 14 234 15 271
Eget kapital 6 364 4 826 5 573
Räntebärande avsättningar 219 248 218
Icke räntebärande avsättningar 706 587 633
Räntebärande långfristiga skulder 3 488 3 165 3 617
Icke räntebärande långfristiga skulder 23 9 18
Summa långfristiga skulder 4 436 4 009 4 486
Icke räntebärande avsättningar 110 73 87
Räntebärande kortfristiga skulder 1 701 1 680 1 096
Icke räntebärande kortfristiga skulder 3 952 3 646 4 029
Summa kortfristiga skulder 5 763 5 399 5 212
Summa eget kapital och skulder 16 563 14 234 15 271

FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL I SAMMANDRAG

MSEK 30 jun 2023 30 jun 2022 31 mar 2023
Ingående balans 5 573 4 259 4 259
Inlösta, utfärdade och återköpta optioner -1 8 -17
Återköp av egna aktier - - -31
Utdelning, ordinarie - - -485
Utdelning, innehav utan bestämmande inflytande -3 -2 -34
Förändring, innehav utan bestämmande inflytande 36 28 28
Optionsskuld, förvärv - -13 -96
Periodens totalresultat 759 546 1 949
Utgående balans 6 364 4 826 5 573

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

3 månader Rullande 12 månader
MSEK 30 jun 2023 30 jun 2022 30 jun 2023 31 mar 2023
Resultat efter finansiella poster 509 438 2 076 2 005
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 273 184 796 707
Betald inkomstskatt -56 -105 -425 -474
Förändringar i rörelsekapital -179 -236 -270 -327
Kassaflöde från den löpande verksamheten 547 281 2 177 1 911
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar -31 -35 -179 -183
Företagsförvärv och avyttringar -534 -778 -960 -1 204
Kassaflöde från investeringsverksamheten -565 -813 -1 139 -1 387
Utdelning till moderbolagets aktieägare - - -485 -485
Återköp av egna aktier/förändring av optioner -1 8 -57 -48
Övrig finansieringsverksamhet 256 611 -193 162
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 255 619 -735 -371
Periodens kassaflöde 237 87 303 153
Likvida medel vid periodens ingång 606 437 540 437
Valutakursdifferens i likvida medel 36 16 36 16
Likvida medel vid periodens slut 879 540 879 606

VERKLIGT VÄRDE PÅ FINANSIELLA INSTRUMENT

30 jun 2023 31 mar 2023
MSEK Redovisat värde Nivå 2 Nivå 3 Redovisat värde Nivå 2 Nivå 3
Derivat - verkligt värde, säkringsinstrument 15 15 - 9 9 -
Derivat - verkligt värde via resultatet 12 12 - 9 9 -
Summa finansiella tillgångar till verkligt värde per nivå 27 27 - 18 18 -
Derivat - verkligt värde, säkringsinstrument 2 2 - 3 3 -
Derivat - verkligt värde via resultatet 75 75 - 38 38 -
Villkorade köpeskillingar - verkligt värde via resultatet 411 - 411 295 - 295
Summa finansiella skulder till verkligt värde per nivå 488 77 411 336 41 295

Verkligt värde och redovisat värde redovisas i balansräkningen enligt tabellen ovan.
För noterade värdepapper bestäms verkligt värde med utgångspunkt från tillgångens noterade kurs på en aktiv marknad, nivå 1.
Per balansdagen hade koncernen inga poster i denna kategori.
För valutakontrakt och inbäddade derivat bestäms det verkliga värdet baserat på observerbar marknadsdata, nivå 2.
För villkorade köpeskillingar görs en kassaflödesbaserad värdering, som inte är baserad på observerbar marknadsdata, nivå 3.
För koncernens övriga finansiella tillgångar och skulder uppskattas verkligt värde vara lika med redovisat värde.

Villkorade köpeskillingar 30 jun 2023 31 mar 2023
Ingående balans 295 349
Årets förvärv 145 150
Återförda via resultaträkningen 0 -40
Utbetalda köpeskillingar -51 -192
Räntekostnader 2 11
Valutakursdifferenser 20 17
Utgående balans 411 295

NYCKELTAL

12 månader t.o.m.
30 jun 2023 31 mar 2023 30 jun 2022 31 mar 2022 31 mar 2021
Nettoomsättning, MSEK 19 427 18 714 15 135 14 038 11 336
EBITDA, MSEK 3 012 2 872 2 257 2 077 1 501
EBITA, MSEK 2 666 2 540 1 971 1 803 1 251
EBITA-Marginal, % 13,7 13,6 13,0 12,8 11,0
Rörelseresultat, MSEK 2 280 2 167 1 651 1 501 989
Rörelsemarginal, % 11,7 11,6 10,9 10,7 8,7
Resultat efter finansiella poster, MSEK 2 076 2 005 1 553 1 433 937
Periodens resultat, MSEK 1 602 1 554 1 211 1 117 729
x
Rörelsekapital 4 055 3 855 2 888 2 618 2 416
Avkastning rörelsekapital (R/RK), % 66 66 68 69 52
Avkastning eget kapital, % 30 32 30 30 23
Avkastning sysselsatt kapital, % 22 22 21 20 15
Soliditet, % 38 36 34 34 35
x
Finansiell nettoskuld, MSEK 4 529 4 325 4 553 4 061 3 134
Skuldsättningsgrad, ggr 0,7 0,8 0,9 1,0 0,9
Finansiell nettoskuld/EBITDA, ggr 1,5 1,5 2,0 2,0 2,1
Nettoskuld exkl. pensioner, MSEK 4 310 4 107 4 305 3 747 2 798
Nettoskuldsättningsgrad, exkl pensioner, ggr 0,7 0,7 0,9 0,9 0,8
Räntetäckningsgrad, ggr 11,9 13,7 20,2 22,4 15,8
x
Medelantal anställda 3 882 3 781 3 434 3 317 3 068
Antal anställda vid periodens slut 4 108 3 911 3 753 3 556 3 133

NYCKELTAL PER AKTIE

12 månader t.o.m.
SEK 30 jun 2023 31 mar 2023 30 jun 2022 31 mar 2022 31 mar 2021
Resultat per aktie före utspädning 5,75 5,55 4,30 4,00 2,60
Resultat per aktie efter utspädning 5,75 5,55 4,25 3,95 2,60
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie 8,10 7,10 4,45 4,15 5,60
Eget kapital per aktie 21,95 19,25 16,50 14,60 11,95
Aktiekurs vid periodens slut 234,80 192,30 133,40 182,00 130,00
Genomsnittligt antal aktier efter återköp, ’000 269 560 269 557 269 465 269 400 269 051
Genomsnittligt antal aktier efter återköp justerat för utspädning, ’000 269 780 269 723 270 341 270 346 269 969
Antal utestående aktier efter återköp vid periodens utgång, ’000 269 566 269 565 269 626 269 528 269 275
För nyckeltalsdefinitioner, se sidan 17-19.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.