DELÅRSRAPPORT Q1 2023/2024

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

 

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats enligt IFRS såsom de antagits av EU med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering. Upplysningar enligt IAS 34.16A framkommer förutom i de finansiella rapporterna och dess tillhörande noter även i övriga delar av delårsrapporten. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och lagen om värdepappersmarknaden, vilket är i enlighet med bestämmelserna i RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder som i senaste årsredovisningen har tillämpats för delårsrapporten. Det finns inga nya av EU antagna IFRS-standarder eller IFRIC-uttalanden som är tillämpliga på Addtech, eller ger en väsentlig effekt på koncernens resultat och ställning 2023/2024.

Alternativa nyckeltal
Bolaget presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Bolaget anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning då de möjliggör utvärdering av trender och bolagets prestation. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för mått som definieras enligt IFRS. För definitioner och avstämningstabeller av de nyckeltal som Addtech använder se sid 17-20.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Addtechs resultat och finansiella ställning liksom den strategiska positionen påverkas av ett antal interna faktorer som Addtech styr över samt ett antal externa faktorer där möjligheten att påverka händelseförloppet är begränsad. De riskfaktorer som har störst betydelse för Addtech är konjunkturläget, eller andra händelser som påverkar ekonomin som till exempel den världsomspännande covid-19-pandemin samt geopolitiska konflikter såsom Rysslands invasion i Ukraina, i kombination med strukturförändringar och konkurrenssituationen. 

För mer information hänvisas till avsnittet Risker och osäkerhetsfaktorer i förvaltningsberättelsen (sid 59-61) i årsredovisningen 2022/2023.

Moderbolaget påverkas indirekt av ovanstående risker och osäkerhetsfaktorer genom sin funktion i koncernen.

Transaktioner med närstående
Inga transaktioner mellan Addtech och närstående som väsentligen påverkat koncernens eller moderbolagets ställning och resultat har ägt rum under perioden.

Säsongseffekter
Addtechs försäljning av högteknologiska produkter och lösningar inom tillverkande industri och infrastruktur har ingen väsentlig säsongsvariation. Antal produktionsdagar samt kundernas efterfrågan och investeringsvilja kan dock variera mellan kvartalen.

 

 

Händelser efter periodens utgång
Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång. 

 

Stockholm den 14 juli 2023 

Niklas Stenberg
VD och koncernchef

 

Rapporten har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

ÖVRIG INFORMATION

Offentliggörande
Denna information är sådan information som Addtech AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 juli 2023 kl. 08.15 CET.

Finansiell kalender
2023-08-23   Årsstämma 2023 kommer att hållas på IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm kl 14:00
2023-10-26   Delårsrapport 1 april - 30 september 2023
2024-02-07   Delårsrapport 1 april - 31 december 2023
2024-05-16   Bokslutskommuniké 1 april 2023 - 31 mars 2024

För ytterligare information kontakta
Niklas Stenberg, VD och koncernchef, telefon +46 8 470 49 00
Malin Enarson, ekonomidirektör, telefon +46 705 979 473

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.