DELÅRSRAPPORT Q1 2023/2024

DELÅRSRAPPORT 1 APRIL - 30 JUNI 2023

 

FÖRSTA KVARTALET (1 APRIL - 30 JUNI 2023)

  • Nettoomsättningen ökade med 16 procent och uppgick till 5 089 MSEK (4 376). 
  • Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 22 procent och uppgick till 696 MSEK (570) motsvarande en EBITA-marginal om 13,7 procent (13,0).
  • Rörelseresultatet ökade med 23 procent och uppgick till 595 MSEK (482) motsvarande en rörelsemarginal om 11,7 procent (11,0).
  • Resultat efter skatt ökade med 14 procent och uppgick till 392 MSEK (344) och resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 1,40 SEK (1,20). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick resultat per aktie före utspädning till 5,75 SEK (4,30) och efter utspädning till 5,75 SEK (4,25). 
  • Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 66 procent (68).
  • Avkastning på eget kapital uppgick till 30 procent (30) och soliditeten uppgick till 38 procent (34).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 547 MSEK (281). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie till 8,10 SEK (4,45).
  • Sedan verksamhetsårets början har sex förvärv genomförts, med en total årsomsättning om cirka 465 MSEK.
Koncernen i sammandrag 3 månader Rullande 12 månader
Belopp i MSEK 30 jun 2023 30 jun 2022 30 jun 2023 31 mar 2023
Nettoomsättning 5 089 4 376 16% 19 427 18 714
EBITA 696 570 22% 2 666 2 540
EBITA-marginal % 13,7 13,0 13,7 13,6
Resultat efter finansiella poster 509 438 16% 2 076 2 005
Periodens resultat 392 344 14% 1 602 1 554
Resultat per aktie före utspädning, SEK 1,40 1,20 5,75 5,55
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 1,40 1,20 5,75 5,55
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK - - 8,10 7,10
Avkastning eget kapital, % 30 30 30 32
Soliditet, % 38 34 38 36
Jämförelser inom parentes avser motsvarande period föregående år om inget annat anges.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.