DELÅRSRAPPORT Q1 2023/2024

ÖVRIG FINANSIELL INFORMATION

Lönsamhet, finansiell ställning och kassaflöde
Avkastning på eget kapital uppgick vid periodens utgång till 30 procent (30) och avkastning på sysselsatt kapital till 22 procent (21). Avkastning på rörelsekapital, R/RK (EBITA i förhållande till rörelsekapital), uppgick till 66 procent (68).

Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 38 procent (34). Eget kapital per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 21,95 SEK (16,50). Koncernens nettoskuld uppgick vid periodens utgång till 4 310 MSEK (4 305) exklusive pensionsskuld om 219 MSEK (248). Nettoskuldsättningsgraden, beräknad utifrån nettoskulden exklusive avsättningar till pensioner uppgick till 0,7 (0,9).

Likvida medel bestående av kassa- och bankmedel samt beviljade men ej utnyttjade krediter uppgick sammantaget till 2 030 MSEK (1 902) per 30 juni 2023.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 547 MSEK (281). Företagsförvärv och avyttringar inklusive reglering av villkorad köpeskilling avseende under tidigare år genomförda förvärv uppgick till 534 MSEK (778). Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 33 MSEK (36) och avyttringar av anläggningstillgångar uppgick till 2 MSEK (1). Återköp av köpoptioner uppgick till 1 MSEK (3) och lösen av köpoptioner uppgick till 0 MSEK (11).

Medarbetare
Vid periodens utgång uppgick antalet medarbetare till 4 108, vilket kan jämföras med 3 911 vid räkenskapsårets ingång. Under perioden har genomförda förvärv ökat antalet medarbetare med 149. Medelantalet anställda uppgick under den senaste tolvmånadersperioden till 3 882.

Aktiestruktur
Aktiekapitalet uppgick vid periodens utgång till 51,1 MSEK.

Aktieslag Antal aktier Antal röster Andel i % av kapital Andel i % av röster
A-aktie, 10 röster per aktie 12 885 744 128 857 440 4,7% 33,1%
B-aktie, 1 röst per aktie 259 908 240 259 908 240 95,3% 66,9%
Totalt antal aktier före återköp 272 793 984 388 765 680 100,0% 100,0%
Varav återköpta B-aktier -3 227 772 1,2% 0,8%
Totalt antal aktier efter återköp 269 566 212

Addtech har tre utestående köpoptionsprogram om totalt 2 593 980 aktier. Utfärdade köpoptioner på återköpta aktier medför en utspädningseffekt på cirka 0,1 procent under den senaste tolvmånadersperioden. Addtechs eget innehav av aktier matchar fullt ut behovet i de utestående köpoptionsprogrammen.

Utestående program Antal optioner Motsvarande antal aktier Andel av tot. aktier Lösenkurs per option Lösenkurs per aktie Lösenperiod
2022/2026 825 910 825 910 0,3% 180,10 180,10 8 sep 2025 - 10 jun 2026
2021/2025 768 070 768 070 0,3% 214,40 214,40 9 sep 2024 - 11 jun 2025
2020/2024 250 000 1 000 000 0,4% 538,10 134,53 4 sep 2023 - 5 jun 2024
Totalt 1 843 980 2 593 980

 

Förvärv och avyttring

Den 4 april förvärvades 90 procent av aktierna i INDAG Maschinenbau GmbH, Tyskland, till affärsområdet Process Technology. INDAG producerar och säljer dynamiska inlineblandare till processindustrin med huvudsakligt fokus på livsmedels- och kemisegmenten. Bolaget har 40 anställda och omsätter cirka 5 MEUR. 

Den 26 april förvärvades Clyde Holding Ltd., Storbritannien, till affärsområdet Process Technology. Clyde är en ledande leverantör av produkter och system för pneumatisk transport till primärt process- och energiindustrin. Bolaget verkar globalt och har lång erfarenhet av komplexa projekt där de även erbjuder eftermarknadstjänster. Bolaget har 49 anställda och omsätter cirka 12 MGBP. 

Den 5 maj förvärvades 90 procent av aktierna i Feritech Global Ltd., Storbritannien, till affärsområdet Industrial Solutions. Feritech är ledande inom design och tillverkning av skräddarsydda tekniska lösningar för den geotekniska undervattenssektorn. Bolaget har ett brett erbjudande och verkar globalt i huvudsak mot utbyggnaden av havsbaserad vindkraft. Bolaget har 21 anställda och omsätter cirka 4,5 MGBP.

Den 1 juni förvärvades Electrum Automation AB, Sverige, till affärsområdet Electrification. Electrum utvecklar, producerar och säljer mobil elektronik och helhetslösningar till ledande tillverkare av maskiner och fordon. Bolaget har 22 anställda och omsätter cirka 80 MSEK.

Den 1 juni förvärvades Darby Manufacturing Ltd., Kanada, till affärsområdet Industrial Solutions. Darby är en ledande leverantör av förarstolar till specialfordon på den nordamerikanska marknaden. Bolaget erbjuder såväl standard- som specialanpassade förarstolar från ledande tillverkare i Europa och USA. Bolaget har 14 anställda och omsätter cirka 6,5 MCAD.

Den 26 juni förvärvades S. Tygesen Energi A/S, Danmark, till affärsområdet Energy. Tygesen säljer utrustning och elöverföringsmaterial för elektriska distributionsnät, transmissionsnät, järnväg och stationer i Danmark. Bolaget är även verksamt på Grönland, Island och Färöarna. Bolaget har 3 anställda och omsätter cirka 50 MDKK.

Förvärvskalkylerna för de förvärv som ingick i perioden 1 april till 30 juni 2022 har fastställts slutgiltigt. Inga väsentliga justeringar har gjorts i kalkylerna. De från och med räkenskapsåret 2022/2023 genomförda förvärven fördelar sig enligt följande:

Förvärv 2022/2023 Tillträde Förvärvad andel, % Nettoomsättning, MSEK* Antal
anställda*
Affärsområde
Intertrafo Oy, Finland April, 2022 100 30 15 Energy
Electric Control Systems Automation AS, Norge April, 2022 100 75 31 Process Technology
Impulseradar Sweden AB, Sverige April, 2022 88 80 27 Industrial Solutions
C.K. Environment A/S, Danmark Maj, 2022 100 40 14 Process Technology
Arruti Group, Spanien Juni, 2022 100 280 90 Energy
Gotapack International AB, Sverige Juli, 2022 100 25 5 Process Technology
Allied Insulators Ltd., Storbritannien Augusti, 2022 100 75 15 Energy
Advanced Valve Solutions B.V., Nederländerna December, 2022 100 140 27 Process Technology
MCS Europe Group B.V., Nederländerna Januari, 2023 100 75 19 Automation
Drivhuset AB, Sverige Januari, 2023 100 35 7 Industrial Solutions
Förvärv 2023/2024 Tillträde Förvärvad andel, % Nettoomsättning, MSEK* Antal
anställda*
Affärsområde
INDAG Maschinenbau GmbH, Tyskland April, 2023 90 55 40 Process Technology
Clyde Holding Ltd., Storbritannien April, 2023 100 150 49 Process Technology
Feritech Global Ltd., Storbritannien Maj, 2023 90 55 21 Industrial Solutions
Electrum Automation AB, Sverige Juni, 2023 100 80 22 Electrification
Darby Manufacturing Ltd., Kanada Juni, 2023 100 50 14 Industrial Solutions
S. Tygesen Energi A/S, Danmark Juni, 2023 100 75 3 Energy
* Avser bedömd situation på helårsbasis vid förvärvstidpunkten.

 

 

Om samtliga förvärv med tillträde under perioden hade genomförts 1 april 2023 skulle de uppskattningsvis ha påverkat koncernens nettoomsättning med 115 MSEK, rörelseresultat med 19 MSEK och periodens resultat efter skatt med 14 MSEK.

Addtech använder vanligtvis en förvärvsstruktur med basköpeskilling och villkorad köpeskilling. Utfallet av villkorade köpeskillingar är beroende av framtida resultat som uppnås i bolagen och har en fastställd maxnivå. Av ännu ej utbetalda villkorade köpeskillingar för förvärv under perioden uppgår diskonterat värde till 154 MSEK. De villkorade köpeskillingarna förfaller till betalning inom fyra år och utfallet kan maximalt bli 195 MSEK.

Transaktionskostnader för förvärv med tillträde under perioden uppgår till 16 MSEK (3) och redovisas i posten försäljningskostnader.

Omvärdering av villkorade köpeskillingar har netto påverkat perioden marginellt positivt med 0 MSEK (4). Resultateffekten redovisas i övriga rörelseintäkter respektive övriga rörelsekostnader.

De tillgångar och skulder som ingick i periodens förvärv uppgår enligt de preliminära förvärvsanalyserna till följande:

Verkligt värde
MSEK
30 jun 2023 30 jun 2022
Immateriella anläggningstillgångar 307 368
Övriga anläggningstillgångar 84 32
Varulager 85 121
Övriga omsättningstillgångar 238 241
Uppskjuten skatteskuld/skattefordran -80 -88
Övriga skulder -129 -110
Förvärvade nettotillgångar 505 564
Goodwill 1) 308 366
Innehav utan bestämmande inflytande 2) -36 -28
Köpeskilling 3) 777 902
Avgår likvida medel i förvärvad verksamhet -106 -71
Avgår ej utbetald köpeskilling -181 -175
Påverkan på koncernens likvida medel 490 656
1) Goodwill motiveras av förväntad framtida försäljningsutveckling och lönsamhet samt den personal som ingår i de förvärvade bolagen.
2) Innehav utan bestämmande inflytande har redovisats till verkligt värde, vilket innebär att innehav utan bestämmande inflytande har andel i goodwill.
3) Köpeskilling anges exklusive transaktionskostnader för förvärven.

 

Moderbolaget
Moderbolagets nettoomsättning under perioden uppgick till 24 MSEK (20) och resultatet efter finansiella poster uppgick till -38 MSEK (-38). Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick till 0 MSEK (0). Moderbolagets finansiella nettotillgångar uppgick vid periodens utgång till 460 MSEK (-2).

 

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.